Retourneren

Informatie betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht & Modelformulier voor herroeping

Consumenten hebben recht op een herroepingsrecht naar volgende maatstaf, waarbij de consument een natuurlijke persoon is die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die voornamelijk noch aan zijn commerciële, noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven:

A. Informatie betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 30 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn is 30 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Springlane GmbH, Reisholzer Werftstraße 25a, 40589 Düsseldorf, Duitsland, Tel.: +49 211 - 749 55 10, Fax: +49 211 - 749 55 110, E-Mail: service@springlane.nl) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onmiddellijk en in ieder geval ten laatste binnen veertien dagen vanaf de dag waarop u ons in kennis hebt gesteld van de herroeping van deze overeenkomst, aan ons terug te sturen of te overhandigen. De termijn wordt in acht genomen, indien u de goederen vóór afloop van de termijn van veertien dagen verstuurt.

Wij zullen de kosten van het terugzenden van de goederen voor onze rekening nemen.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Algemene aanwijzingen

1. Vermijd beschadiging en verontreiniging van de goederen. Stuur de goederen indien mogelijk in de originele verpakking met alle toebehoren en met alle verpakkingsonderdelen aan ons terug. Gebruik evt. een beschermende buitenverpakking. Indien u de originele verpakking niet meer bezit, zorg dan met een geschikte verpakking voor een voldoende bescherming tegen transportschade.
2. Indien mogelijk zijn goederen gefrankeerd te retourneren
3. Houd er rekening mee dat de voorgaande leden 1 en 2 van deze algemene aanwijzingen geen voorwaarde zijn voor de effectieve uitoefening van het herroepingsrecht.

B. Modelformulier voor herroeping

Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan

Springlane GmbH
Reisholzer Werftstraße 25a
40589 Düsseldorf
Duitsland
Fax: +49 211 - 749 55 110
E-Mail: service@springlane.nl

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)
_______________________________________________________

_______________________________________________________

Besteld op (*)/ ____________ / ontvangen op (*) __________________

________________________________________________________
Naam van de consument(en)

________________________________________________________
Adres van de consument(en)

________________________________________________________
Handtekening van de consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

_________________________
Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

C. Het vrijwillige retourrecht

1) Voor alle aankopen bij Springlane biedt Springlane zijn klanten naast het wettelijke herroepingsrecht, het vrijwillige retourrecht van in totaal 100 dagen na ontvangst van de goederen. Met dit vrijwillige retourrecht kan de klant de overeenkomst ook na afloop van de wettelijke, evenals de in punt A van dit herroepingsbeleid geregelde herroepingstermijn, ontbinden.

2) Om gebruik te maken van het vrijwillige retourrecht, kan de klant de goederen terugsturen naar Versandservice SPGL, c/o Aixtema, Philipsstr. 8, 52068 Aachen, Duitsland. De voorwaarde met betrekking tot de uitoefening van het vrijwillige retourrecht bepaalt echter dat de goederen in ongebruikte en onbeschadigde staat, en zonder beschadiging van de originele verpakking moeten worden teruggestuurd. Het bij de levering inbegrepen retouretiket dient te worden gebruikt voor de retourzending. Indien er geen retouretiket bij de levering is inbegrepen, kan dit worden aangevraagd bij de klantendienst van Springlane.

3) Springlane zal alle betalingen die Springlane heeft ontvangen van de klant, met inbegrip van de leveringskosten (maar met uitzondering van de extra kosten, die voortvloeien uit de keuze van de klant voor een andere leveringswijze dan de voordeligste standaardlevering die Springlane aanbiedt), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen na ontvangst van de goederen door het onder C.2 vermelde punt, vergoeden. Voor deze terugbetaling zal Springlane gebruik maken van dezelfde betaalmethode die de klant heeft gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij er uitdrukkelijk iets anders is overeengekomen. Deze terugbetaling aan de klant zal de klant op geen enkele wijze in rekening worden gebracht. Het vrijwillige retourrecht geldt niet voor zakelijke klanten en bulkbestellingen met speciale kortingen.

4) Het door Springlane toegekende vrijwillige retourrecht beïnvloedt het wettelijke herroepingsrecht niet. Tot het verstrijken van de termijn voor het herroepingsrecht, zijn uitsluitend de wettelijke bepalingen van toepassing.

5) Het door Springlane toegekende vrijwillige retourrecht beïnvloedt de wettelijke garantierechten niet.

6) Springlane behoudt zich het recht voor om de klant de kosten in rekening te brengen die voortvloeien uit een terugzending van producten, die niet gratis was.